AEI

Priemonės Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI) pramonei LT+ tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Pagal priemonę remiama veikla – AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 500 000 Eur, mažiausia – 15 000 Eur.

Finansuojama iki:

  • 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė;
  • 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė.

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės bei didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. Pareiškėjai iki paraiškos pateikimo dienos turi būti atlikę energijos vartojimo auditą (didelių įmonių atveju turi būti atliktas privalomasis ir (arba) papildomasis energijos vartojimo auditas).

Tinkamos finansuoti išlaidos – papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti.

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017.12.15.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

Maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

Kitos sąlygos:

  • Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamas priemones;
  • Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (ar juridiniai faktai), kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
  • Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą ir turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre;
  • Projektai turi būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.