ECO

Pagal priemonę remiama veikla – technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 900 000 Eur, mažiausia – 50 000 Eur.

Finansuojama iki:

  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė;
  • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės  įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės negu 145 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos; darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis.

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017.11.30.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 25 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

Maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

Kitos sąlygos:

  • Projektai turi būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos;
  • Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
  • Jeigu pareiškėjas planuoja naujo produkto gamybą, iki projekto sutarties pasirašymo turi pateikti ketinimų protokolus (ar kitus tai pagrindžiančius dokumentus) žaliavos (atliekų) gavybai užtikrinti.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.