Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, į šalies žemės ūkio vystymąsi ir regionų gyventojų gerovės augimą jau investuota daugiau kaip 6 mlrd. litų – tiek buvo išmokėta įvairiems projektams įgyvendinti. Dar didesnį pagreitį ES parama kaimui suteiks kaimo atnaujinimo procesams naujojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programinio laikotarpio priemonės. Šios priemonės leis užbaigti tęsiamus darbus ir pradėti naujus.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą sudarys 15 ES parama kaimui priemonių, kurių lėšomis, kaip ir praėjusiu laikotarpiu, bus remiamos visos svarbiausios kaimo sritys – nuo žemės ūkio ir maisto produktų kokybės schemų, gamintojų grupių įsikūrimo ir investicijų į miško plėtrą iki kaimo infrastruktūros ir paslaugų atnaujinimo, ekologinio ūkininkavimo ir bendruomeninių LEADER projektų.

Priemonėje „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ nauja tai, kad numatyta remti ne tik ūkininkus, bet ir jų grupes. Be to, ES parama kaimui, bus remiama ekologiškų produktų gamyba. Parama bus teikiama tik pirmą kartą kokybės sistemose dalyvaujantiems tinkamiems pareiškėjams. Priemonėje „Investicijos į materialųjį turtą“ išaugo remiamų veiklų skaičius, o prioritetiniu sektoriumi laikoma mėsinė bei pieninė gyvulininkystė bei kitos gyvulininkystės šakos. Žemdirbiams, dirbantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir besikreipiantiems paramos investicijoms į žemės ūkio valdas, suteikta galimybė gauti didesnio intensyvumo finansinę paramą.

Parama verslo kaime kūrimui ir plėtrai 2014-2020 m. – Verslas kaime ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu bus remiamas pagal veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. ES parama kaimui finansuojama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti kaimo gyventojai, kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir mažos įmonės. Gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Didžiausia ES parama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 50 tūkst. EUR.

ES parama kaimui pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
 • naujų įrenginių ir įrangos prikimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
 • bendrosios išlaidos;
 • investicijos į nematerialųjį turtą.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir iki paraiškos pateikimo.

Paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ gali gauti kaimo gyventojai, ūkininkai, kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir mažos įmonės. Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veikla, paslaugų, įskaitant paslaugų žemės ūkiui, teikimas, ne žemės ūkio produktų gamyba, jų pardavimas.

Didžiausia ES parama kaimui paramos suma pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – iki 200 tūkst. EUR, parama gali sudaryti iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos
 • naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės.
 • bendrosios išlaidos.
 • investicijos į nematerialųjį turtą.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir iki paraiškos pateikimo.

Paraiškos gauti ES paramą investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai bus renkamos 2015 m. spalio 5 – lapkričio 30 dienomis.

Parama jauniesiems ūkininkams pagal 2014-2020 m. programą – ES parama kaimui pagal 2014-2020 m. programos veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

ES parama kaimui jauniesiems ūkininkams pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama jaunesniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pateikia verslo planą.

Žemės ūkio valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu. Registracija turi būti ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

ES parama kaimui jauniesiems ūkininkams skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plane turės būti numatyta ne mažesnio kaip 8 000 Eur ūkio įkūrimas.

Valdos padalijimas – žemės ūkio valdos sudarymo būdas, kai jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio (tėvo, mamos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukros) žemės ūkio valdos išregistruotus žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise, įregistruoja jų pagrindu vieną ar kelias valdas ir ten įsikuria.

Jeigu jaunojo ūkininko ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų, projektų atrankos metu jam suteikiami papildomi balai.

ES parama kaimui neteikiama, jei:

 • besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;
 • kuriamasi valdoje, kuriai jau buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones ir dar nepasibaigęs tų projektų kontrolės laikotarpis;
 • besikuriančio jaunojo ūkininko valda ir ūkis perregistruoti iš jo sutuoktinio.

Didžiausia ES parama kaimui jaunajam ūkininkui – 60 000 Eur, kai kuriamas gyvulininkystės ūkis ir 50 000 Eur, kai kuriamas kitos specializacijos ūkis. Parama išmokama dviem arba trimis etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 50 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė dalinė išmoka išmokama su sąlyga, kad jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika, įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės.Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos (ilgiausiai per 5 metus);
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos;
 • naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas.

Finansuojamos nuo paraiškos jaunajam ūkininkui pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Paraiškos gauti ES paramą jauniesiems ūkininkams bus renkamos nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d

Investicijos į žemės ūkio valdas pagal 2014-2020 m. programą – ES parama kaimui pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” yra skiriama:

 • žemės ūkio produktų gamybai;
 • žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai;
 • biodujų gamybai (valdos reikmėms) gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų;
 • trumpos rotacijos želdinių plantacijoms įveisti.

ES parama kaimui investicijoms į žemės ūkio valdas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” skiriama ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla.

ES parama kaimui investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti bent 1 metus. Per šiuos metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės).

Didžiausia ES parama kaimui investicijoms į žemės ūkio valdas gali siekti 400 000 Eur vienam projektui. Projektai gali būti teikiami ir supaprastinta tvarka – tuomet didžiausia paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti 50 000 Eur.

Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur. Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.

ES parama kaimui investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas gali siekti 40 arba 50 proc. priklausomai nuo to, į kokį žemės ūkio veiklos sektorių investuojama. Be to, numatytas padidintas intensyvumas jauniesiems ūkininkams, pareiškėjams, investuojantiems vietovėse, kuriose yra gamtinių ir kitų specifinių kliūčių bei ekologiniams ūkiams. Maksimalus paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc.

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės);
 • nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • gamybinių statinių ir pastatų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje (keliai, vandentiekio sistemos, gręžiniai), jei ji susijusi su remiama veikla;
 • daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo rangos būdu darbai;
 • bendrosios išlaidos.

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Paraiškoje ir verslo plane numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių. Tuo atveju, jei projekte numatoma išperkamoji nuoma – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 60 mėn.

Kai projektas investicijoms į žemės ūkio valdas numatomas įgyvendinti per 24 mėn. – galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kitu atveju – iki 10 mokėjimų prašymų.

Verslo planas yra reikalaujamas tik iš tų pareiškėjų, kurių prašoma ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas suma viršija 50 000 Eur.

Paraiškos gauti ES paramą pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas” renkamos nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki birželio 30 d. Kitas paraiškų rinkimas numatomas 2016 m.

ES parama kaimui smulkiems ūkiams – Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur (pvz., 5,88 ha kviečių arba 460,38 ha natūralių pievų arba 3 melžiamos karvės) ir ne didesnis kaip 7 999 Eur (pvz., 11,74 ha kviečių arba 920,74 ha natūralių pievų arba 5 melžiamos karvės.

Didžiausia ES parama kaimui smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 tūkst. Eur. Parama išmokama dviem arba trimis etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 50 proc. prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė dalinė išmoka išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, statybinės medžiagos;
 • nauja žemės ūkio technika ir įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • bendrosios išlaidos;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimas;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 m. iki paraiškos pateikimo.

Norintys gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ ūkininkai privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą.

Paraiškos gauti ES paramą smulkiam ūkiui renkamos 2015 m. balandžio 1 – birželio 30 dienomis. Kitas paraiškų rinkimas numatomas 2016 m.

ES parama miškui pagal 2014-2020 m. programą – ES parama kaimui miškams pagal 2014 -2020 m. programą teikiama pagal veiklos sritis „Miško veisimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (buvusi priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“), „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ skiriama privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams pagal parengtus miškotvarkos ir/arba miško želdinimo ir žėlimo projektus.

Pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ES parama miškui teikiama:

 • viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui IIB, III ir IV miškų grupės miškuose;
 • pamiškių formavimui;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui;
 • ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui į vietinių medžių rūšių medynus;
 • vienkartiniam jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui.

Didžiausia ES parama miškui pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ yra 50 000 Eur vienam projektui ir gali sudaryti iki 90 proc. projekto investicijų be PVM. Kai parama teikiama jaunuolynų ugdymui – mokama fiksuota 197 Eur išmoka už planuojamo išugdyti jaunuolyno hektarą.

Stovyklaviečių ir poilsiaviečių įrengimui ir atnaujinimui parama teikiama pažintiniams takams (iki 2 m pločio), lieptams, laiptams, apžvalgos aikštelėms, mediniams atrakcionams, transporto priemonių stovėjimo aikštelėms (su žvyro danga), pavėsinėms, laužavietėms, suolams, stalams, lauko tualetams ir kitoms būtinoms investicijoms.

Siekiant pasinaudoti ES parama miškui pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ miško savininkai turi prisiimti įsipareigojimus, susijusius su turto draudimu, ES paramos miškui viešinimu. Jeigu ES parama miškui skirta viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui, miško savininkas turi įsipareigoti, kad rekreacine infrastruktūra galėtų laisvai ir nemokamai naudotis visuomenė.

Paraiškos pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ buvo renkamos 2015 m. birželio 1-30 dienomis. Kitas paraiškų rinkimas numatomas 2016 m.

Miško veisimas – Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ paramą gali gauti privačios ir valstybinės žemės valdytojai. Parama skiriama veisiant mišką žemėje, kurioje miškas veisiamas pirmą kartą (prieš tai neaugo), yra išduotas leidimas veisti mišką ne miško žemės sklype, patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas. Parama neteikiama kalėdinių eglučių auginimui, energijos gamybai skirtų greitai augančių medžių plantacijų auginimui, parama neteikiama trumpos rotacijos želdinių auginimui. Kompensacijos teikiamos už miško įvesimą (vienkartinė) ir už įveisto miško priežiūrą bei apsaugą (iki 12 metų). Teikiamos iki 100 proc. nustatyto dydžio kompensacijos už hektarą atsižvelgiant į želdinių rūšį.

Paraiškos pagal priemonę „Miško veisimas“ renkamos nuo 2015 m. liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos.

Investicijos į miškininkystės technologijas – Pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paramą gali gauti privačių miškų valdytojai, savivaldybės bei jų asociacijos ir mažos ir vidutinės įmonės. Parama miškams skiriama, jeigu yra patvirtintas miškotvarkos projektas, o investicijos, susijusios su miško ekonominės vertės didinimu, remiamos vienos ar daugiau miško valdų lygmeniu siekiant padidinti jų vertę (minimalus miško plotas į kurį investuojama – 5 ha). Tinkamos finansuoti išlaidos yra naujų miškų ūkio veiklai skirtų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, įsigijimas, neviršijančios šio turto rinkos vertės; bendrosios išlaidos (atlygis konsultantams, miškotvarkos projektas ir kt. planavimo ir projektavimo dokumentai). Didžiausia parama miškui – iki 65 proc. tinkamų išlaidų, didžiausia galima paramos suma – iki 50 000 EUR.

Paraiškos pagal priemonę „Investicijos į miškininkystės technologijas“ bus renkamos 2015 m. rugsėjo 1-30 dienomis.

ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui – Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ES parama žemės ūkiui skiriama juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Pajamos iš iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

ES parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ gali sudaryti nuo 40 proc. iki 70 proc. tinkamų išlaidų (gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – iki 50 proc., paramos intensyvumas veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP, susijusiems su gamintojų organizacijų susijungimu, gali būti padidintas iki 20 proc. punktų).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nekilnojamojo turto statybos, ir (arba) gerinimo išlaidos;
 • naujų įrenginių ir (ar) įrangos (įskaitant techniką), pirkimo ar išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • investicijos į nematerialųjį turtą;
 • bendrosios išlaidos.

Paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą bus renkamos 2015 m. birželio 1 – liepos 31 dienomis.

ES parama biodujų gamybai – Pagal veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, vykdantiems gyvulininkystės ir (arba) paukštininkystės veiklą, biodujoms iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminti. Parama neteikiama vien tik augalininkyste užsiimantiems pareiškėjams.

Biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti pareiškėjo gyvulių ir (arba) paukščių mėšlas. Ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi būti parduodama. Parama teikiama statantiems biodujų jėgaines ne didesnės kaip 1 MW elektros galios.

ES parama kaimui žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ gali sudaryti iki 60 proc. tinkamų išlaidų. Didžiausia galima ES paramos suma vienam paramos gavėjui iki 1,6 mln. EUR.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
 • naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 • bendrosios išlaidos.

Paraiškos gauti ES paramą biodujų gamybai bus renkamos 2015 m. rugsėjo 1 – lapkričio 30 dienomis.

Susisiekite nemokamai konsultacijai