Kaimo plėtra

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Remiama veikla:

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK).

 Pagal Priemonės veiklos sritį neremiamos šios veiklos:

1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

8. nekilnojamojo turto operacijos;

9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

11. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

12. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;

13. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

14. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.

Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2017-10-02.

Paramos dydis ir intensyvumas: iki 50 000 Eur, kai sukuriama viena darbo vieta, iki 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai:  maža arba labai maža įmonė, fizinis asmuo.

Įgyvendinimo terminas: 24 mėn.

Pagrindiniai reikalavimai:

  1. Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje;
  2. Pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių;
  3. Pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais VMI deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Pagrindiniai įsipareigojimai:

  1. Sukurti bent vieną darbo vietą;
  2. Ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

  1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
  2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

2.1. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

2.2. projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga.

  1. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
  2. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1800 Eur ir negali viršyti 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.