miškininkystė

Remiama veikla:

 1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 2. Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 3. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos dydis ir intensyvumas: iki 50 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Pagrindiniai reikalavimai:

 1. Pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) vykdo miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavo ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų;
 2. Kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų.
 3. Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai (pateikiamos viso projekto kontrolės laikotarpio preliminarios paslaugų teikimo sutartys, kurių apimtys turi atsispindėti verslo plane).

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2017-09-29.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. įgyvendinant projektus pagal 1 papunktyje nurodytą veiklą:

1.1. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:

1.1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;

1.1.2. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;

1.1.3. savikrovės priekabos;

1.1.4. medvežiai;

1.1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;

1.1.6. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;

1.1.7. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

1.2. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:

1.2.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;

1.2.2. mobilios lentpjūvės;

1.3.kita miškų ūkio technika ir įranga:

1.3.1. miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmais;

1.3.2. dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmai;

 1. įgyvendinant projektus pagal 2 papunktyje nurodytą veiklą:

2.1. nelikvidinės medienos sutvarkymas;

2.2. dirvos paruošimas;

2.3. sodmenų įsigijimas;

2.4. sodmenų transportavimas;

2.5. sodmenų sodinimas;

2.6. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);

2.7. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;

 1. įgyvendinant projektus pagal 3 papunktyje nurodytą veiklą:

3.1. vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

3.2. miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

33.4. bendrosios išlaidos.

Projektų atrankos kriterijai:

 1. Pareiškėjas yra:

1.1. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

1.2. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Naujai sukurtų darbo vietų (naujų etatų) skaičius per metus yra apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius padalinamas iš darbo dienų per metus skaičiaus:

6.1. iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

6.2. daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

 

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.