Investicijos – užimtumo, žinių ir konkurencingumo šaltinis. Nuo investicijų priklauso šalies ekonomikos augimas. Parama verslui, tiesioginės vidaus ir užsienio investicijos sudaro sąlygas šalies gyventojams uždirbti ir gyventi geriau. Mūsų tikslas padėti Jūsų įmonei tapti  savo srities lyderiu. Su ES parama, Jūsų įmonė stiprins pozicijas vietos ir tarptautinėse rinkose.

ES parama teikiama pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programą. Verslo skatinimas yra vienas iš programos prioritetų. Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programa buvo patvirtinta 2014 m. pabaigoje.

Artimiausiu metu gamybai ir paslaugoms vystyti  numatomos priemonės, pagal kurias teikiama ES parama verslui:

  • Regio potencialas LT;
  • Pramonės skaitmenizavimas LT;
  • Eco-inovacijos LT +;
  • Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT +.

Mes konsultuojame įmones, dėl atitikimo reikalavimams pagal konkrečią paramos priemonę ir jos taisykles. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui, rengiame paraiškas bei susijusius dokumentus.

Regio potencialas LT – ES parama pramonės įmonėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regio potencialas LT“. Ši priemonė skirta norintiems investuoti į naujų technologinių gamybos linijų įsigijimą ir diegimą, esamų technologinių gamybos linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms technologinėms gamybos linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Numatomas priemonės biudžetas – 36,8 mln. Eur. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 45% labai mažoms ir mažoms įmonėms ir 35% vidutinėms įmonėms. Kvietimas pagal šią priemonę planuojamas paskelbti 2018 m. III ketv.

Pramonės skaitmenizavimas – ES parama verslui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Pramonės skaitmenizavimas“. Pagal šią priemonę finansavimas būtų teikiamas gamybos procesams automatizuoti, skaitmeninėms technologijoms diegti, technologiniam gamybos auditui atlikti ir technologinėms linijoms diegti. Kvietimas pagal šią priemonę planuojamas paskelbti 2018 m. I ketv.

Eco-inovacijos LT + – ES parama verslui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Maksimalus finansavimo intensyvumas – 45% labai mažoms ir mažoms įmonėms ir 35% vidutinėms įmonėms. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 900 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 50 000 Eur. Kvietimas pagal šią priemonę paskelbtas ir galioja iki 2017.11.30.

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT + – ES parama verslui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT +“. Pagal šią priemonę remiama veikla – AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 500 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 50 000 Eur. Kvietimas pagal šią priemonę paskelbtas ir galioja iki 2017.12.15.

Dokumentus rengiame pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus. Dokumentus paramai gauti sudaro šios dalys:

  • nustatytos formos paraiška bei jos priedai;
  • paramos poreikį pagrindžiantys dokumentai (verslo planas, investicinis projektas);
  • pareiškėjų tinkamumą įrodantys dokumentai (finansinių ataskaitų rinkiniai, sutartys, pažymos);
  • išlaidų prekėms, paslaugoms ir darbams dydį įrodantys dokumentai (tiekėjų pasiūlymai, rinkos informacija).

Po paraiškos pateikimo papildome ir patiksliname dokumentus pagal finansinės paramos teikėjų pastabas. Projekto įgyvendinimui gavus teigiamą sprendimą, kad parama verslui būtų skirta, teikiame projekto administravimo paslaugas.

Susisiekite nemokamai konsultacijai.