Priemonės tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Galimi pareiškėjai:

  • labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 145 000 Eur; arba
  • didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur.

Įmonės iš Vilniaus ir Kauno rajonų gali pretenduoti, tačiau papildomų balų negauna.

Projektams numatoma skirti: 1 650 000 Eur labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms; 1 650 000 Eur didelėms įmonėms.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 500 000 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:

  1. 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža arbamaža įmonė;
  2. 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  3. 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos: papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.