PRAGUE
Skirta ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse, socialinės įtraukties skatinimui ir skurdo mažinimui

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Kvietimo tikslas – skatinti kurti daugiau darbo vietų verslo kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.

Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: ataskaitiniais metais vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų. Taip pat tinkamas pareiškėjas yra įmonė, įsteigta 2018 metais, jeigu jos pagrindinis akcininkas (mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės atveju – vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais (2017 metais) vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir šio fizinio asmens pajamos iš ekonominės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.

Kvietimo pradžia: 2019 m. Lapkričio 04 d.

Finansavimo suma: suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.

ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

 Pagal paramos taisykles ES parama verslui kaime teikiama šioms išlaidų kategorijoms:
  • gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
  • naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu;
  • nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
  • infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
  • bendrosios išlaidos;
  • konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).
ATGAL