Priemonės tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Remiama veikla  – naujų darbo vietų kūrimas (pavyzdžiui, darbo vietos siuvėjai sukūrimas).

Tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Finansavimo dydis – iki 200 00 Eur ( iki 16 000 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Finansavimo intensyvumas – 65-80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • darbo priemonėms,  įrengimams, įrangos, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
  • mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;
  • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Parama šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.