Priemonės tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Remiama veikla  – naujų darbo vietų kūrimas

Tinkami pareiškėjai – prioritetas yra teikiamas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Finansavimo dydis – iki 200 00 Eur (iki 18 835,21 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
  • mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;
  • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Parama šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

  • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
  • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
  • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
  • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
  • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
  • projekto grąžai.

Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2020 m. kovo 19 d. tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.