Parama investicijoms, skirtoms verslo pradžiai kaimo vietovėse.

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2016-12-16.

Priemonės tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą bei lengvinti darbo vietų kūrimą.

Didžiausia galima projektui skirta paramos suma yra iki 40 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka, tačiau ne didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė.

Pagal projektą remiamos veiklos:

  • nauja ekonominės veiklos pradžia arba nauja veiklos rūšies pradžia;
  • ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, labai mažos įmonės. Paramos gali kreiptis:

  • veiklą pradėjęs (veikęs pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą) ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo arba pradėsiantis fizinis asmuo;
  • naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo.

Projekto įgyvendinimo vieta turi būti kaimo vietovėje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių nauja statyba (atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
  • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje (prie kurių priskiriama speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga);
  • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
  • bendrosios išlaidos. Tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų suma be PVM negali būti didesnė kaip 2 200 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Pagal Priemonės veiklos sritį neremiamos šios veiklos:

1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

8. nekilnojamojo turto operacijos;

9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

11. elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;

12. apgyvendinimo veikla;

13. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.

Aktualios nuorodos:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese/9719?tab=1

http://www.infolex.lt/ta/374793