Aplinkai palankių produktų sukūrimas ir/ ar diegimas

Ecoinovacijos 2023 (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-04-21

2023 m. II ketv. numatomą paskelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ investicinės veiklos „2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ kvietimą ,,Ecoinovacijos (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Kvietimui numatoma skirti iki 1 mln. Eur.


Priemonės ,,Ecoinovacijos tikslas: paskatinti MVĮ diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Remiama veikla: aplinkos valdymo sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir/ ar gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape. Bus finansuojami projektai, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.


Finansavimas gali būti prašomas finansuoti vieną, dvi, arba visas tris nurodytas remiamas veiklas:

AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir/ ar gamybos technologinių auditų atlikimas – tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų aplinkosaugos metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant (ISO 14000 (standartai ISO14001, ISO 14004) ir (arba) EMAS), tuo padedant įmonėms identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas;

Ekologiškas projektavimas – gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias anksčiau minėtas gaminio savybes, jis papildomai turi tenkinti dar bent vieną anksčiau minėtą savybę. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gamini;

Ekologinis ženklinimas – produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvoje, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, kurių pardavimo pajamos per pastaruosius  finansinius metus  yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: iki 80 000 Eur.:

– AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir/ ar gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur.;

– Ekologiškam projektavimui. didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 Eur.;

– Ekologiniam ženklinimui. didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– išorinių konsultacinių paslaugų įmonių gamybos technologinių auditų atlikimo bei ekologinio projektavimo klausimais įsigijimo išlaidos. Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti nuolatinės ar periodinės, taip pat jos negali būti susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis kaip skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai. Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti skirtos paraiškai rengti ir projektui administruoti;

– Programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos. Programinė įranga turi būti licencijuojama. Programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių veiklai įgyvendinti;

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos Sertifikato ar ekologinio ženklinimo pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti.

– Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos

Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Ecoinovacijos“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!