PRAGUE

Eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui

2021-11-09

Eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui

Iki 2022 m. vasario 8 d.  juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos  priemonę „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“.  Kvietimo biudžetas – 2 mln. Eur.


Remiama veikla: eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui.

Reikalavimai projektams:

– paraiškos pateikimo metu pareiškėjas turi būti pasiekęs ne žemesnį  nei 6  „Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapą;

– projekto įgyvendinimo metu kuriamas produktas privalo prisidėti prie ŠESD mažinimo;

– pasibaigus projektui, galutinis projekto produktas turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos aprašo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 9 etapo „Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (ar) užsakovo)“ veiklos rezultatą.

Galimi pareiškėjai:

– Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigę ar įregistravimo vietą turintis juridiniai asmenis;

– pareiškėjas turi būti vykdęs aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. privačios įmonės metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 %  prašomos subsidijos dydžio ir ne mažesnė kaip 5 000 Eur per paskutinius finansinius metus prieš projekto paraiškos pateikimą arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau kaip metus;

– paraiška gali būti teikiama su partneriu/ partneriais.


Finansavimas: iki 1 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 25 % iki 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– ilgalaikio turto  išlaidos  priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui. Šios išlaidos negali viršyti 40 procentų gautos finansinės paramos;

– išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;

– išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos;

– išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Kvietimas: iki 2022 m. vasario 8 d. 17.00 val.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Daugiau informacijos apie priemonę ,,„Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ rasite čia.