Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas

2024-06-27

Šių metu rugsėjo mėnesi numatoma paskelbti 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos plėtros programos pažangos priemonės NR. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą“ kvietimą „Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas“. Numatoma bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma 29 670 882 eurų.

Kvietimo ,,Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas“ tikslas: skatinti aukštos pridėtinės ir (arba) socialinės vertės KKI produktų ir (arba) paslaugų kūrimą, orientuotą į socialinio verslo, socialinių inovacijų ar paslaugų pažeidžiamoms socialinėms grupėms veiklas, tame tarpe, (bet neapsiribojant) žiedinės ekonomikos ir (arba) skaitmeninės ekonomikos.


Galimi pareiškėjai:

KKI sektoriuje veikiantys verslo subjektai ir NVO:

– KKI sektoriaus labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės;
– KKI sektoriaus NVO;
– KKI subjektai, veikiantys pagal verslo liudijimą;
– KKI subjektai, veikiantys pagal individualios veiklos pažymą;

KKI sektoriuje veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.


Reikalavimai projektams:

Nepriklausomai nuo KKI juridinės ar veiklos formos, sprendžiamos problemos, veiklos srities ar tikslines grupės, įgyvendinamas projektas turi turėti socialinį poveikį

KKI socialinis poveikis – tai KKI kuriama vertė visuomenei, sprendžiant visuomenei aktualius iššūkius ir problemas, tokias kaip (bet neapsiribojant):

– Paslaugos ar produktai, didinantys prieinamumą, patrauklumą ir aktualumą pažeidžiamoms tikslinėms grupėms, priklausomai nuo paslaugos / produkto / srities: asmenims su negalia; tėvams su mažais vaikais; jaunimui; vyresniems žmonėms; žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų; socialinę riziką patiriantiems asmenims; regionų gyventojams ir pan.;

– Žiedinės ir (arba) skaitmeninės ekonomikos principus atitinkančios – žmonėms ir gamtai, aplinkai neutralios arba draugiškos paslaugos ar produktai;

-Paslaugos ar produktai, ugdantys pažeidžiamų tikslinių grupių socialines ar kitas, geresnei gyvenimo kokybei būtinas kompetencijas (savarankiškumą, socialinę atsakomybę, bendruomeniškumą ir pan.).


Remiama veikla:

– Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką siekiant socialinio poveikio, tame tarpe (bet neapsiribojant) skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);

– Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);

– Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;

– KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose),

– Socialinio poveikio projekto įgyvendinimui skirtos KKI įmonių infrastruktūros, tame tarpe (bet neapsiribojant) skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui siekiant socialinio poveikio, tame tarpe (bet neapsiribojant) skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį įsigijimas, kūrimas ir diegimas.


Numatomas finansavimas: iki 800 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Numatomos tinkamos finansuoti išlaidos:

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai:

– Naujo pastato statybos ar esamo pastato rekonstravimo, remonto (kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto) darbų įsigijimo išlaidos. Naujo pastato statybos, esamo pastato rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo (partnerio) nuosavybė;

– Projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), energijos vartojimo audito, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

– Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros (informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo interesams)ir kitas susijusias išlaidas);

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Projekto vykdymo išlaidos:

– Projektą vykdančių darbuotojų DU;

– Projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.Kvietimas:
 Numatomas 2024 m. rugsėjo mėnesi.

Jeigu kvietimas ,, Infrastruktūros ir kitų sąlygų gerinimas siekiant kurti konkurencingus ir paklausius KKI produktus ir (arba) paslaugas „ Jums aktualus  susisiekite, dėl atitikties ir konkurencingumo įvertinimo.

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!