SVV subjektai : labai mažos, mažos arba vidutinė įmonė ar verslininkai (fiziniai asmenis užsiimantis ūkine komercine veikla) norintis  susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas, už  imtas paskolas nuo 2020 m. sausio 1 d., iki 2022 m. spalio 31 d. kviečiami teikti paraiškas pagal INVEGA paskelbtą priemonės ,,Dalinis palūkanų kompensavimas“ kvietimą.


Priemonės tikslas: skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą.

Galimi priemonės pareiškėjai:

SVV subjektai, turintis galiojančią paskolos (investicinė, apyvartinė, finansinė nuoma (lizingas)) sutartį. Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę;

SVV subjektas nėra bankrutuojantis, restruktūrizuojamas ar likviduojamas.


Paskola turi būti paimta nuo 2020 m. sausio 1 d. arba nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.


Kompensuojama:

iki 95 proc. už paskolas, paimtas nuo 2020 m. sausio 1 d., sumokėtų palūkanų;

iki 95 proc. už paskolas, paimtas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.,   sumokėtų palūkanų.

Reikalavimai paskoloms:

Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti ;

Paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną arba ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.

Paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms: nekilnojamojo turto operacijos, krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla, augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, miškininkystė ir medienos ruoša, žvejyba ir akvakultūra, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;

Palūkanos nėra kompensuojamos, jei:

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui. Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti;

– pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti.

Finansavimo intensyvumas: 

Iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų;

Kompensacija  taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kompensavimo trukmė: iki 36mėn. skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

Kvietimas: tęstinis, iki 2022 m. spalio 31 d. arba iki tol kol pakaks kvietimo lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų, dėl priemonės  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  – susisiekite!