PRAGUE
Žaliasis eksperminetas

Eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui

Eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui


Remiama veikla: eksperimentinė plėtra ir/ ar inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui.

Reikalavimai projektams:

– paraiškos pateikimo metu pareiškėjas turi būti pasiekęs ne žemesnį  nei 6  „Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapą;

– projekto įgyvendinimo metu kuriamas produktas privalo prisidėti prie ŠESD mažinimo;

– pasibaigus projektui, galutinis projekto produktas turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos aprašo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 9 etapo „Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (ar) užsakovo)“ veiklos rezultatą.

Galimi pareiškėjai:

– Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigę ar įregistravimo vietą turintis juridiniai asmenis;

– pareiškėjas turi būti vykdęs aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. privačios įmonės metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 %  prašomos subsidijos dydžio ir ne mažesnė kaip 5 000 Eur per paskutinius finansinius metus prieš projekto paraiškos pateikimą arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau kaip metus;

– paraiška gali būti teikiama su partneriu/ partneriais.


Finansavimas: iki 1 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 25 % iki 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– ilgalaikio turto  išlaidos  priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui. Šios išlaidos negali viršyti 40 procentų gautos finansinės paramos;

– išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;

– išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos;

– išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Kvietimas: iki 2022 m. vasario 8 d. 17.00 val.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Daugiau informacijos apie priemonę ,,„Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ rasite čia.


Norinčius sužinoti daugiau apie šį ir kitus artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į kiekvieną ketvirtadieni 10 val. organizuojamą webinarą „ES paramos galimybės verslui“. Registracijos formą rasite čia

ATGAL