Priemonės ,,Expo sertifikatas LTtikslas: paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Remiama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Galimi pareiškėjai: MVĮ.

Numatomas finansavimas: nuo 4 500 iki 144 810 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;

– Sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

– Sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;

– Eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.


Atrankos kriterijai:

– Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Šiuo kriterijumi vertinama ar sertifikuojama, paties pareiškėjo pagaminta produkcija.


Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, jei pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas).


– Pareiškėjo eksporto augimo potencialas. Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimtys vertine išraiška (faktiniai duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą metais ir jų dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių kasmetinius prognozuojamus duomenis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir dinamiką.

– Projekto efektyvumas. Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir prašomos finansavimo sumos.

Kvietimas: numatomas 2022 m. pradžioje.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Expo sertifikatas LT“, rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jus domina, susisiekite!