Priemonės „Smart Invest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvą tiesiogines užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis.


Galimi pareiškėjai:

–užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką;

–užsienio investuotojas (įmonė);

–užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.


Įgyvendinant 1. veiklą, galimi partneriai –  privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.


Pareiškėjui keliami reikalavimai: 

Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus (vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

–jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų;

–jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.

Remiama veikla:

1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) veiklas;
2.  tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra.

Numatomas finansavimas: 

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 4 500 000 Eur vykdant 2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Kvietimo atrankos būdas: konkursinis.

Kvietimas: planuojamas 2021 m. III ketv.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite klausimų dėl priemonės „Smart Invest LT+“ – susisiekite.