Priemonės ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų srityje tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Remiama veikla: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas;

Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2kiekius ar energijos vartojimą.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Finansavimas: nuo 200 000 iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, programinė įranga.

Projektas turi prisidėti bent prie vieno iš šių rodiklių:

– CO2 kiekio sumažėjimas (tonomis, CO2 ekvivalentas) arba
– Energijos vartojimo sumažėjimas (MWh).

Kvietimas numatomas: 2022 m. pradžioje.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!