Smart FDI

2020-10-06

Šiuo metu ruošiama Smart FDI priemonė, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) praneša, kad artimiausiu metu, bus paskelbtas kvietimas.


Priemonės Smart FDI tikslas:

Pritraukti į Lietuvą mokslinių tyrimų ir/ arba eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų srities užsienio investicijas.

Remiamos veiklos:

1.1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;

1.2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;

1.3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Galima pasirinkti projekte įgyvendinti arba visas nurodytas veiklas, arba dvi iš nurodytų veiklų. Pasirinkus vykdyti 1.2 papunktyje nurodytą veiklą, turi būti vykdoma ir Aprašo 1.1 papunktyje nurodyta veikla.


Galimi pareiškėjai:

Užsienio investuotojo LR įsteigtas (įsigytas) privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką;

Užsienio investuotojas (įmonė);

Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas LR.

Investuotojas (pareiškėjas) turi būti investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių Lietuvoje ne anksčiau kaip prieš 10 metų iki paraiškos pateikimo ir planuoja pradėti MTEP veiklą; arba Investuotojas (Pareiškėjas) nevykdė jokios veiklos Lietuvoje ir ketina pradėti MTEP veiklą Lietuvoje

Pareiškėjo (įskaitant Pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus yra ne mažesnės nei reikalaujama finansavimo suma bent vienus finansinius metus per pastaruosius 3 finansinius metus iki Paraiškos pateikimo.


Finansavimas:

Iki 3 000 000 EUR vykdant 1.1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 6 500 000 Eur vykdant 1.2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Iki 500 000 EUR vykdant 1.3. veiklą; intensyvumas: 15% didelėms įmonėms; 50% labai mažoms ar mažoms ir vidutinėms įmonėms.


 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1.1. Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigujimas, projekto vykdymo išlaidos (visos susijusios išlaidos, pvz., atlyginimai, medžiagos, trumpalaikis turtas ir kt.);

1.2. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir kt. darbai.

Ilgalaikio turto įsigijimas: tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai; kompiuterinė technika. Išlaidos šiam turtui negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų; su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos; kiti MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

1.3. Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigyjimas, projekto vykdymo išlaidos (išlaidos susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu).


 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!