Skaitmeninai MVĮ čekiai

Smart Invest LT+ atrankos kriterijai

2021-05-21

Viešam aptarimui iki gegužės 27 d.  paskelbtas priemonės ,,SmartInvest LT+“  atrankos kriterijų projektas.


Priemonės ,,SmartInvest LT+“ tikslas: pritraukti į Lietuvą tiesiogines užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis.

Galimi pareiškėjai:  užsienio investuotojo (įmonės juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje;

Galimi partneriai: privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;


Pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo turi būti ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

• Jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų.

• Jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.


Remiama veikla:

•  tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) veiklas;

•  tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra.

Numatomas finansavimas: 

Iki 3 000 000 EUR vykdant 1.1. veiklą; intensyvumas: iki 80% (atsižvelgiant į veiklą, įmonės dydį ir tai, ar paraiška teikiama kartu su tinkamais partneriais);

Iki 6 500 000 Eur vykdant 1.2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Iki 500 000 EUR vykdant 1.3. veiklą; intensyvumas: 15% didelėms įmonėms; 50% labai mažoms ar mažoms ir vidutinėms įmonėms.


Prioritetiniai atrankos kriterijai: 

• Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) naujumo lygis – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių metu arba įgyvendinus projektą sukurtų produktų reikšmingumas yra didesnis. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į sukurto (-ų) produkto (-ų) naujumo
lygį ir produktų skaičių.


Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): produktas naujas įmonės
lygmenyje, produktas naujas rinkos lygmenyje, produktas naujas pasaulio lygmenyje.


• Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų komercinimo potencialas – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą sukurtų
produktų komercinimo potencialas yra didesnis.


Komercinimo potencialas vertinamas atsižvelgiant į naujo produkto technologinės parengties lygį – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų produktų technologinės parengties lygis didesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.


• Investicijas gavusiose įmonėse projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos sukurtos tyrėjų darbo vietos –  aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kuriais sukuriama daugiau tyrėjų darbo vietų.

• Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis –  aukštesnis įvertinimas  suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis.

•Projekto metu numatomos vykdyti MTEP veiklos priskirtinos gyvybės mokslų sektoriui – prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos vykdyti MTEP veiklos priskirtinos gyvybės mokslų sektoriui.

Kvietimo atrankos būdas: konkursinis.

Kvietimas: planuojamas 2021 m. rugpjūčio mėnesi.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite klausimų dėl priemonės „Smart Invest LT+“ – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!