Turizmo inovacijas skatinanti paramos priemonė

2020-06-02

Nuo šiandien turizmo paslaugas teikiančios įmonės ir turizmo verslo asociacijos gali teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Turizmo inovacijos“, kuri sudarys galimybę turizmo sektoriui nedelsiant persiorientuoti į inovatyvias veiklas ir taip prisitaikyti prie COVID-19 sukeltų aplinkybių. Pagal priemonę numatoma paskirstyti apie 2 mln. eurų.

Finansavimo tikslas – skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus.

Finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma – 2 mln. Eur.

Finansavimo dydis – įmonės vienu projektu galės gauti iki 38,5 tūkst. eurų, asociacijos – 66 tūkst. eurų. Turizmo paslaugų kūrimui ir tobulinimui didžiausia galima finansavimo suma – 20 tūkst. eurų, turizmo paslaugų rinkodarai – 10 tūkst. eurų, turizmo sektoriaus darbuotojų mokymams – 5 tūkst. eurų (kai pareiškėjas yra įmonė) arba 30 tūkst. (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. tiesioginės išlaidos:
 2. projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos;
 3. programinės įrangos ir (ar) duomenų bazių kūrimo išlaidos;
 4. intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimo išlaidos;
 5. rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo išlaidos;
 6. darbuotojų mokymų ir su mokymų organizavimu susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos;
 7. trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) įsigijimo arba nuomos išlaidos;
 8. netiesioginės išlaidos:
 9. paraiškos rengimo išlaidos;
 10. skolos palūkanos, išskyrus atvejus, kai teikiamos palūkanų ar garantinio mokesčio subsidijos;
 11. pridėtinės vertės mokestis, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;
 12. išlaidos, patirtos dėl valiutos kurso pasikeitimo;
 13. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
 14. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės;
 15. nepagrįstai didelės išlaidos;
 16. išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar jo darbuotojo įsigyjant paslaugas (įskaitant ir paslaugas ar darbus, kurie teikiami pagal autorines) arba įsigyjant ar nuomojant trumpalaikį ir ilgalaikį turtą;
 17. išlaidos, kurios buvo apmokėtos ar yra apmokamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių;
 18. infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo arba nuomos išlaidos;
 19. pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto išlaidos;
 20. darbo užmokesčio išlaidos, skirtos pareiškėjo darbuotojui už mokymų pareiškėjo darbuotojams vedimą.

Remiamos veiklos:

 1. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms);
 2. turizmo paslaugų rinkodara:
 3. rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla;
 4. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla;
 5. turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai:
 6. darbuotojų mokymo veikla (veikla, kuria siekiama vystyti konkrečiai profesijai ar užduotims būtinas žinias ir įgūdžius, skirtus inovacijoms kurti, naudotis inovacijomis arba jas diegti).

Tinkamas pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. būti turizmo paslaugas teikiančiu Lietuvos Respublikoje registruotu juridiniu asmeniu (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba Lietuvos Respublikoje registruota turizmo verslo asociacija;
 2. būti registruotu Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. ir būti pateikusiu Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
 3. turėti teisę gauti de minimis pagalbą;
 4. per paskutinius finansinius metus (arba nuo veiklos registravimo dienos) iki paraiškos pateikimo dienos jo metinės veiklos pajamos turi būti ne mažesnės kaip 3 000 Eur (netaikoma turizmo verslo asociacijoms);
 5. būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius ir kitais išimtiniais atvejais.
 6. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, taip pat jam neturi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos, jis negali būti likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka.

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. kovo 1 d. – 2020 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos teikiamos iki 2020-08-31.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!