PRAGUE

Žaliasis eksperimentas – aplinkai palankių produktų ir technologijų kūrimui

2023-08-31

Žaliasis eksperminetas

2023 m. rugpjūčio 31 d. skelbiamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklė „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos (toliau – S4) srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimas ,,Žaliasis eksperimentas“.


Remiama veikla: skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse.

Galimi pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės labai maža, maža ir vidutinė įmonė , kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Galimi partneriai: MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

Finansavimas:  iki 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

• Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

• Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

• 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

• 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

• MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;

• Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;

• Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

• Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

• Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;

• Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.


Kvietimo atrankos kriterijai;

• Projekto įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu, t. y. projekto pradžioje ir pabaigoje, sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis;

• Projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos reikšmingumo lygis – reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu, t. y. projekto pradžioje ir pabaigoje,  sukurtos technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu;

• Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Valstybės duomenų agentūrai yra deklaravę daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis);

• Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybinės atliekos – balai skiriami projektams, kurių metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybinės atliekos, kurių susidarymo kiekiai yra didžiausi.


Kvietimas: numatomas 2024 m. sausio 31 d. 

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Žaliasis eksperimentas“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!