Įgūdžiai MVĮ

„Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ – darbuotojų mokymams 2,6 mln. eurų

2021-10-13

Paskelbtas priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ kvietimas, kvietimo pabaiga 2021 m. lapkričio 11 d. Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 2,6 mln. eurų, užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikacijai ir gebėjimams tobulinti.


Priemonės „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ tikslas: skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiama veikla:  investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.


Galimi pareiškėjai: užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje, partneriai – negalimi.


Investuotojo privačių investicijų dydis į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba į planuojamą pradėti įgyvendinti investicijų projektą, į kurį turi būti investuota ne anksčiau kaip per 36 mėnesius iki paraiškos pateikimo ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, ne mažesnis kaip 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);

arba tokio investicijų projekto metu sukuriama ne mažiau kaip 50 darbo vietų (visu etatu) arba visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje.

Finansavimas: nuo 10 000 Eur. iki 150 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 50 iki 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo mokymus, suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
– mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos.
– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos;
– išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti.
– įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos.
– salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);
– mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);
– mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
– mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo užsienio valstybėse išlaidos;
– su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
-išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos).


Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokymas vykdomas ne nuotoliniu būdu ir nuotoliniu būdu, kai nuotolinis mokymas vyksta mokomų asmenų darbo valandomis ir įgyvendinančiai institucijai yra pateikiami su ja suderinti tai įrodantys dokumentai. Mokomų asmenų darbo užmokestis yra tinkamas kaip nuosavas pareiškėjo įnašas.


– netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.


Kvietimas: iki 2021 lapkričio 11 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  –susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!