PRAGUE

Inostartas: parama inovacijų kūrimui ir vystymui

2020-08-24

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) atnaujino ES priemonės „Inostartas“ kvietimą teikti paraiškas

Priemonės Inostartas tikslas: skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą;

užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės) darbus įmonės viduje.

Kvietimas skirtas: mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimui,  idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.

Remiamos veiklos:

  1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
  2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
  3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Galimi pareiškėjai:

  1. SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 1 nurodyta veikla).
  2. Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 2 nurodyta veikla).
  3. SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 3 nurodyta veikla).

Finansavimas:

Vykdant 1. veiklą iki 33 225,91 Eur., veiklos trukmė iki 12 mėnesių;

Vykdant 2. veiklą iki 51 663, 12  Eur., veiklos trukmė iki 24 mėnesių;

Vykdant 3. veiklą iki 49 838,87 Eur., veiklos trukmė iki 18 mėnesių.

Finansavimo intensyvumas: 

iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų, taikoma visiems, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose veiklą vykdantiems SVV subjektams;

iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų, taikoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose veiklą vykdantiems SVV subjektams.

Jei projekto metu bus kuriamos arba tobulinamos technologijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – 100 proc.

Kvietimo pabaiga: 2020 lapkričio 20 d.