Priemonės tikslas – paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas. Šia priemone remiama veikla – įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kita).

Tinkami pareiškėjai

Klasterio koordinatoriai:

  • viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ
  • verslo asociacija
  • prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Klasterio nariai – MVĮ:

  • Verslo klasterį turi sudaryti visos MVĮ, iš kurių ne mažiau kaip 5 turi būti savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandines
  • Ne mažiau negu 3 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi veikti ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 Eur arba visų klasterio narių (MVĮ) bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 1 000 000 Eur

Finansavimo dydis: 75 – 320 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
  • verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis;
  • išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų;
  • rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos pvz., lankstinukų, interneto svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto portaluose, turinio rinkodaros išlaidos;
  • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.