Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus

InoBranda (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) – brandiems inovatoriams

2023-07-12

2023 m. liepos 12 skelbiamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“  veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės: „ Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, (brandus inovatoriai)“ kvietimas. Numatomas kvietimo biudžetas: 15 mln. Eur.


Kvietimo ,,InoPažanga“ tikslas: sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą.

Remiama veikla: investicijos į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas, sąlygų sudarymas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, intelektinės nuosavybės skatinimas, ankstyvųjų sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai – brandūs inovatoriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Projekto partneriai – MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Brandūs inovatoriai – įmonės paraiškos pateikimo dieną vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 3 metus,  kurių veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo veiklos registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur. ir kurių išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur. per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių metų išlaidos MTEP) arba nuo įmonės registravimo dienos, (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus).


Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos. MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Finansavimas skiriamas:

• Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimui, idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui;

• Intelektinės nuosavybės kūrimui, apsaugai ir licencijavimui;

• Ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomajai gamybai, parengimui rinkai.


Finansavimas: nuo 500 000 iki 2 000 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas:

• Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

• Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

• 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

• 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

• MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;

• Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;

• Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

• Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

• Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;

• Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.


Kvietimas: iki 2023 m. lapkričio 13 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,InoBranda“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!