Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse 2023

2023-09-21

Rugsėjo 20 d. skelbiamas  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ kvietimas „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“. Kvietimui numatoma skirti iki 10 mln. Eur.


Remiama veika: finansavimas skiriamas technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruoti privatus juridinis asmenys – vidutinės arba didelės įmonės, kurios:

– nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
– nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
– nėra šilumos tiekimo įmonės.

Finansavimas skiriamas:

1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos;

2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;

3.  šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150;

4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150;

5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150;

6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti;

7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigyti. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.


Įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.


Finansavimas: iki 200 000 Eur. 

Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

Nr.

Įrenginio tipas

Maksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur

1.

Saulės elektrinė

217 (be PVM);  262,57 su PVM

2.

Vėjo elektrinė

314 (be PVM); 379,94 su PVM

3.

Biokuro katilas

67 (be PVM); 81,07 su PVM

4.

Šilumos siurblys oras–vanduo

185 (be PVM); 223,85 su PVM

5.

Šilumos siurblys vanduo-vanduo

300 (be PVM); 363,00 su PVM

6.

Šilumos siurblys žemė–vanduo

349 (be PVM); 422,29 su PVM

Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur

7.

Saulės energijos kolektoriai

98 (be PVM);  118,58 su PVM

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėnesių.

Kvietimas: iki 2024 m. rugsėjo 19 d., arba tol kol pakaks kvietimui skirtų lėšų.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus susisiekite: sandra.rudokaite@sintesi.lt, +370 698 89001.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!