Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams

Kvietimas – Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams

2023-11-28

2023 m. lapkričio 27 d. paskelbtas 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 8 „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės Nr. 8.2. „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ kvietimas. Kvietimui numatoma skirti iki 8,5 mln Eur.


Kvietimo „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ tikslas: stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse.

Remiamos veiklos:

– Kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas bei įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą.

– Didinti objekto ar jo dalies patrauklumą, ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą, prisidėti prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.


 

Kultūros infrastruktūros objektas – kultūros paskirties pastatas ar jo dalis, kuriame yra arba bus teikiamos kultūros paslaugos. Taip pat pastatas, kurio paskirtis įgyvendinant projektą bus pakeista į kultūros paskirtį ir kuriame bus teikiamos kultūros paslaugos.

Kultūros paslauga – lankytojams skirta kultūrinė, meninė ar pažintinė veikla, kuria teikiama nemateriali nauda ar sukuriamas materialus produktas, tenkinantis viešuosius visuomenės kultūrinius poreikius ir interesus, vykdoma šiai veiklai pritaikytose kultūros infrastruktūros patalpose ar pastatuose (bibliotekose, muziejuose, profesionaliojo scenos meno įstaigose, kultūros centruose, kino teatruose ir pan.).


Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra objektų savininkai ir/ arba jų valdytojai.

Galimi projekto partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Galima projektų įgyvendinimo vieta: Vidurio ar vakarų Lietuvos regionas.

Finansavimas: iki 708 333 Eur.;

Finansavimo intensyvumas: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Kultūros paskirties pastatų, patalpų statybos ir/ ar tvarkybos išlaidos:

– projektavimo paslaugų ir projekto ekspertizių atlikimas;

– statybos ir/ar tvarkomieji statybos darbai – paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstravimas;

– tvarkybos darbai – remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas.

– statybos ir/ar tvarkomiesiems statybos ir/ar tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos.

– aplinkos (žemės sklypo, priklausančio pareiškėjui nuosavybės teise arba jo valdomam (patikėjimo teise, nuoma ar panauda)) tvarkymo išlaidos.

– objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naujų baldų įsigijimas.

– netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. gegužės 31 d.


Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite: 

El.p. info@sintesi.lt, Tel. 869889001

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!