Kvietimas teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams

Kvietimas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams

2024-01-23

Nacionalinė sporto agentūra 2024 m. sausio 23 d.  skelbia 2024 m. kvietimus teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Kvietimams numatomą skirti iki 3 mln. Eur.


Kvietimas regioniniams fizinio aktyvumo projektams:


Kvietimo tikslas: atrinkti ir finansuoti regioninius fizinio aktyvumo projektus, sudarančius sąlygas nemokamoms, reguliarioms vietos bendruomenių fizinio aktyvumo veikloms.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Partneriai: galimi.

Projekto įgyvendinimo vieta: projektas turi būti vykdomas vienoje Lietuvos apskrityje.

Finansavimas: nuo 5 000 iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Kvietimo prioritetas: vietos bendruomenės asmenys įtraukiami į nemokamas, reguliarias, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklas.


Vietos bendruomenės asmenys – tai asmenys, gyvenantys vietovėje, kurioje planuojamos projekto veiklos.
Gyvenamoji vietovė skirstoma į miesto, miestelio ir kaimo. Miesto ir miestelio fizinio aktyvumo veiklos turėtų vykti
projekto dalyvių gyvenamajame rajone arba ne toliau nei 2 km nuo jų gyvenamosios vietos.


Kvietimas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams:


Kvietimo tikslas: atrinkti ir finansuoti nacionalinius fizinio aktyvumo projektus, sudarančius sąlygas nemokamoms, reguliarioms vaikų fizinio aktyvumo veikloms

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Partneriai: galimi.

Projekto įgyvendinimo vieta: projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip dviejose Lietuvos apskrityse, įtraukiant
ne mažiau kaip penkias Lietuvos savivaldybes.

Kvietimo prioritetas – nemokamos, reguliarios, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jei projekto veiklose dalyvauja kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi dalyvauti tuo pačiu
metu ir toje pačioje veikloje.

Finansavimas: nuo 5o 000 iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.


Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba projekto partneris, per kalendorinius metus gali teikti (arba dalyvauti teikiant kaip projekto partneris) tik vieną paraišką nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimui arba regioninių fizinio aktyvumo projektų kvietimui.


Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Tiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos: 

– projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai;

atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

– maitinimo išlaidos: maitinimo paslaugos (treneriams, teisėjams, projekto dalyviams, savanoriams ir projektą vykdančiam personalui), maistpinigiai (viešųjų renginių dalyviams), maitinimosi išlaidų kompensavimas (savanoriams);

– projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;

– patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.);

– prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, neapimantis infrastruktūros gerinimo ir statybos darbų, leidybos darbai ir kitos būtinosios paslaugos ir prekės);

– daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos (kai sporto inventorius ir įranga yra aiškiai susiję su suplanuotomis veiklomis bei skirti joms įgyvendinti, t. y. įsigyjama prieš pradedant veiklas, naudojama projekto metu ir projekto dalyvių);

– projekto veikloms įgyvendinti būtino ilgalaikio turto (sporto inventoriaus ir įrangos, kurio vieneto vertė yra didesnė arba lygi 500 Eur su PVM) įsigijimo ir (arba) intelektinių produktų kūrimo išlaidoms.

Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos: 

– išlaidos projektui viešinti (pvz., reklama, straipsnių parengimas, fotografavimas, plakatų dizainas, spauda ir pan.);

– administravimo išlaidos.

Kvietimas: iki 2024 m. vasario 21 d.

Daugiau informacijos apie Nacionalinės sporto agentūros kvietimus nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!