PRAGUE

Netechnologinės Inovacijos (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-09-14

Netechnologinės inovacijos

2023 m. IV ketv. numatomą skelbti  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos  „7. Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą ,,Netechnologinės Inovacijos“. Kvietimui numatoma skirti iki 15 mln. Eur.


Priemonės ,,Netechnologinės inovacijos“ tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.


Netechnologinės inovacijos: tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą.

Galimi netechnologinių inovacijų sprendimai:

 Produkto ar paslaugos inovacija: naujo arba reikšmingai atnaujinto produkto ar paslaugos pateikimas – didinant patrauklumą (estetiką) arba naudojimo paprastumą (funkcionalumą);

– Proceso inovacija: naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba pateikimo būdo diegimas, įskaitant svarbius technologijų, įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus, įmonės lygmeniu, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas arba sprendimus;

– Rinkodaros inovacija: apima esminius produkto ar paslaugos dizaino, įpakavimo, produkto ar paslaugos pateikimo, reklamos ir kainodaros pokyčius;

– Organizacinė inovacija: naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityje, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas. Ši apibrėžtis neapima pakeitimų, paremtų įmonėje jau taikomais organizaciniais metodais, valdymo strategijos pakeitimų, susijungimo ir įsigijimo, procesų nebetaikymo, paprasto kapitalo pakeitimo arba padidinimo, pakeitimų, susijusių tik su gamyklos kainų kitimu, gamybos pagal užsakymą, lokalizavimo, reguliarių sezoninių ir kitų cikliškų pakeitimų, prekybos naujais arba reikšmingai patobulintais gaminiais;


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus, registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvos regione, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur.


Numatomas finansavimas: iki 140 000 Eur. :

1. Proceso ir/ arba organizacinių inovacijų diegimo veiklai: iki 140 000 Eur.;

2. Dizaino sprendimų sukūrimo ir/ arba diegimo ir produkto, kuriam buvo sukurtas arba pakeistas nauju dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai: iki 40 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. Procesų ir/ arba organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

1.2. išlaidos priemonėms, įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;

1.3.  išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

1.4. papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą).

 2. Dizaino sprendimų sukūrimo ir/ arba diegimo išlaidos:

2.1.   naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir/ arba dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;

2.2. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.


Pirmojo etapo (dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.

Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir/ arba paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą. Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos.


2.3. rinkodaros priemonių, skirtų naujo arba atnaujinto gaminio, paslaugos, kuriam buvo sukurtas (pakeistas) dizaino sprendimas, žinomumui didinti, išlaidos;

2.4. gaminio, paslaugos, kuriam buvo sukurtas (pakeistas) dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;

2.5. netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.


Kvietimas: numatomas 2023 m. spali.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Netechnologinės inovacijos“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!