PRAGUE

Norwaygrants kvietimas ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

2021-11-18

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ Žalio

2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų srityje, jau netrukus. Kvietimas teikti paraiškas numatomas 2022 m. pradžioje.


Priemonės „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.


Partnerystė nėra privaloma, bet už LT-NOR partnerystę suteikiami papildomi balai.


Remiama veikla: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas;

Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas);

Finansavimas: nuo 200 000 iki 6 00 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Ilgalaikis turtas;

Netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos;

Kvietimas numatomas: 2022 m. pradžioje.

Daugiau informacijos apie priemonę ,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės srityje rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!