Expo galimybės pažangiems

Paskatos KKI sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

2022-01-03

Kultūros ir kūrybinių industrijų atstovai kviečiami teikti paraiškas, finansavimui gauti pagal LVPA gruodžio 31 d. paskelbta priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ kvietimą. Kvietimui numatoma skirti iki 10 551 449 Eur. pareiškėjai gali pretenduoti į finansavimą iki 800 000 Eur. iki 80% finansavimo intensyvumu.


Priemonės tikslas: paskatinti MVĮ kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.


Galimi pareiškėjai: MVĮ, KKI sektoriuje veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus;

Kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur.

Galimi partneriai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Remiama veikla: KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus:

– Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);
– Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);
– Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;
– KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).

Finansavimas:

Nuo 30 000 iki 800 000 Eur.;

– Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų):

– MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ iki 800 000 Eur.;

– MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 50 iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:


Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

– Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos;

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Projekto vykdymas:

– Išlaidos kartu su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais, įmokomis į garantinį fondą, įmokomis į ilgalaikio darbo išmokų fondą);

– Atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis išlaidos, skirtos naujiems ir (ar) patobulintiems gaminiams, paslaugoms, veiklos procesams kurti ir (ar) diegti;

– Projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

– Projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

– Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 vasario 21 d.


KKI sektoriui priskiriamų įmonių EVRK. kodų sąrašą rasite čia.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiam kvietimas, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!