Inostartas

Paskelbtas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams ,,Inostartas“

2022-12-23

2022 m. gruodžio 23 d. paskelbtas kvietimas  Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ pradedantiesiems inovatoriams  ,,Inostartas“. Kvietimui numatomą skirti iki  1 800 000 Eur.


Galimi pareiškėjai: pradedantieji inovatoriai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Projekto partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur. arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur.


Remiama veikla:

– MTEP ir patentavimo vykdymas pradedantiesiems inovatoriams;

– Finansavimas skiriamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimui, idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.


Finansavimas: nuo 40 000 Eur. iki 200 000 Eur.

Projekto veikloms susijusiomis su patentavimu iki 30 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų:

– Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-6) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;


Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

– 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą.

Projekto veikloms susijusioms su patentavimu: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

– MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);

– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;

– su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

– projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

– projektą vykdančio personalo (įskaitant pagalbinio personalo ir tyrėjų įdarbinimą MTEPI veiklose) darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

– projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

– tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;

– tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų).


Kvietimas: 2023 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Inostartas“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!