Milijardas verslui

Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-08-31

2023 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklė „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos (toliau – S4) srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimas ,,Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“. Kvietimui numatoma skirti iki 8 mln. Eur.


Kvietimo žaliasis eksperimentas tikslas: inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas MVĮ, veikiančiose Sumanios specializacijos koncepcijoje nustatytų MTEPI prioriteto srityse.


Tvarus produktas – gaminys, pagamintas taip, kad būtų patvarus, ilgaamžis, tausus energijos arba išteklių naudojimo atžvilgiu, pataisomas, perdirbamas, bent viena iš sudedamųjų gaminio medžiagų arba dalių pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir dėl šių savybių pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai visame gaminio būvio cikle.


Remiama veikla:

• Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos;

• Patentavimo veikla.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos  produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 2 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė  mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.


Finansavimas:  iki 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

• Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-5) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

• Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

• 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

• 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą ir/ arba įmonėms veiklą vykdančioms VVL regione.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

• MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;

• Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;

• Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

• Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

• Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;

• Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.


Kvietimo atrankos kriterijai;

Projekto įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu, t. y. projekto pradžioje ir pabaigoje, sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis;

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos reikšmingumo lygis – reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu, t. y. projekto pradžioje ir pabaigoje,  sukurtos technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu;

Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos – aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Valstybės duomenų agentūrai yra deklaravę daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki paraiškos pateikimo laikotarpis);

Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybinės atliekos – balai skiriami projektams, kurių metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybinės atliekos, kurių susidarymo kiekiai yra didžiausi.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 30 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. gegužės 15 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Žaliasis eksperimentas“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!