Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.

Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.

Šiemet įgyvendinimo taisyklės numato, kad pareiškėjais gauti paramą verslui pradėti gali būti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, pastarieji – tai ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir savarankiškos įmonės.

Kaip ir anksčiau, fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, juridinio asmens – kaimo vietovėje turi būti registruota buveinė.

Svarbus reikalavimas fiziniam asmeniui – jis neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne

Tinkamos išlaidos:

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, taip pat nauja jų statyba (visus minėtus darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).

Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį yra: nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir kt.) bei bendrosios, taip pat ir viešinimo, išlaidos – jos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, o jų vertė negali viršyti 2 200 Eur.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Didžiausias dėmesys atrankos kriterijuose yra skiriamas darbo vietų sukūrimui ir pradedamo verslo geografinei vietai – už verslo pradžią rajonuose, kuriuose nedarbo lygis yra aukštesnis už Lietuvos vidurkį skiriama papildomų taškų. Taip pat, papildomų balų gaunama už Pareiškėjo amžių ir lytį. Vertinant projektus taip pat atsižvelgiama ar Pareiškėjas yra grįžęs iš emigracijos; ar yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje; ar yra gavęs subsidiją pirmajam būstui.