Produktyvios investicijos į akvakultūrą

2021-04-14

Nuo gegužės 31 d. NMA kvies teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)”.


Priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą” tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Remiama veikla: 

produktyvios investicijos į akvakultūrą;

akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;

akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;

investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);

esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);

akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Finansavimas: iki 200 000 Eur visų tinkamų finansuoti išlaidų.

iki 50 000 Eur. pagal supaprastintą kvietimo formą.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir

(arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas

naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos ir (arba) O kategorijos transporto priemonių (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 5 kitų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM (iš jų verslo planui parengti – ne daugiau kaip 1 proc., konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais – ne daugiau kaip 1 proc.);

projekto viešinimo išlaidos, kurios patiriamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

Kvietimas: nuo 2021 m. gegužės 31 d. iki 2021 m. liepos 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kvietimas pagal supaprastintą formą: nuo 2021 m.  balandžio 19 d. iki 2021 m. birželio 18 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!