Regio potencialas LT – svarbu žinoti

2019-02-05

2018 m. lapkričio pabaigoje VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regio potencialas LT“.

Priemonės „Regio potencialas LT“ tikslas –  nukreipti įmonių investicijas į naujų ir modernių technologijų diegimą, siekiant pritaikyti esamus ir kurti naujus pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti.

Pareiškėjais gali būti labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, vykdančios arba planuojančios vykdyti gamybinę veiklą Lietuvos regionuose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei jų rajonų įmonės).

Finansavimas

Programos priemonei „Regio potencialas LT“ iš viso yra numatyta skirti daugiau nei 20 mln. Eur. Šis biudžetas skirstomas dalimis, atsižvelgiant į projekto veiklų įgyvendinimo teritorijas. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskritims yra numatoma skirti daugiau nei 6 mln. Eur (apie 30 % viso projekto biudžeto), t. y. apie 1,2 mln. Eur kiekvienai apskričiai. Likusioms apskritims – Telšių, Tauragės, Marijampolės, Alytaus ir Utenos – bus skiriama daugiau nei 14 mln. Eurų, t .y. kiekvienai apskričiai po 2,8 mln. Eur. Paramos biudžetas yra skirstomas pagal apskritis, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vystytis ir augti mažesnėms Lietuvos apskritims.

Pagal Bendrąjį išimties reglamentą didžiausia galima skirti finansavimo suma vienam projektui – 500 tūkst. Eur, mažiausia – 25 tūkst. Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, neviršija 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė arba 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Kai projektui finansavimas teikiamas pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 200 tūkst. Eur, mažiausia – 25 tūkst. Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis de minimis reglamento nuostatomis, negali viršyti 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansavimo forma yra grąžinamoji subsidija, kuri sudaro nuo 5 iki 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir priklauso nuo pareiškėjo pasiektų rezultatų, t. y. darbo našumo padidėjimo. Grąžinamoji subsidija – tai projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas ar jų dalį projekto nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.  Grąžinamoji subsidija yra taikoma tose srityse, į kurias investuojant yra gaunama grąža, kuri yra sąlyga grąžinti sutartyje nurodyta procentą nuo suteikto finansavimo. Dažniausiai grąžinamosios subsidijos nustatyta gražinimo dalis yra grąžinama iš sutaupytų išlaidų, kuriuos atsiranda įgyvendinus investicijas.

Grąžinamoji subsidija dažniausiai yra taikoma tuose sektoriuose, kur atnaujinat ar įsigyjant naują turtą, yra užtikrinamas didesnis energijos efektyvumas bei sukuriama finansinė ir ekonominė grąža per patirtus sutaupymus. Taip pat, sektoriuose, kurie  užtikrina produktyvesnį turtą, energijos saugą, darbo vietų kūrimą bei gyvenimo kokybės gerėjimą. Manoma, jog didžioji dalis ES paramos priemonių finansavimo formų naujuoju 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu, bus grąžinamoji.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal veiklos sritį: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti; naujų gamybos technologinių linijų įsigijimas ir įdiegimas, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimas; įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimas.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, susijusios su gamybinei veiklai skirto pastato savybių pakeitimu, kurių reikia, vykdant pradinę investiciją, naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos (gali sudaryti iki 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų). Taip pat, padengiamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo išlaidos, bei visos su jų parengimu susijusios darbo išlaidos. Projekto metu galima įsigyti tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti bei yra padengiamos pirkimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.

Ką reikia daryti, norint spėti pateikti paraišką?

  • Pasitikrinti atitiktį – įsitikinkite, jog Jūsų įmonė yra tinkamas pareiškėjas, o būsimas projektas atitinka keliamus reikalavimus;
  • Apsibrėžkite projekto biudžetą ir nustykite, kuris reglamentas – Bendrosios išimties ar de minimis – Jums atneš didesnę grąžą – mažesniems projektams, jeigu pareiškėjas nėra panaudojęs ar neplanuoja naudotis de minimis reglamentu, verta naudotis intensyvumu iki 65 proc. Dideliems projektams, kurie viršija 443 tūkst. Eur labai mažai ir mažai įmonei bei 574 tūkst. Eur vidutinei įmonei, didesnė finansinė grąža būtų naudojanti Bendruoju išimties reglamentu;
  • Įsitikinkite, jog turite tinkamus komercinius pasiūlymus – įrangos modelis turi būti naujas arba modernizuotas, pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų. Komerciniai pasiūlymai yra tinkami tik iš įrangos gamintojų arba oficialių platintojų;
  • Įsivertinkite galimybes finansuoti nuosavą indėlį iš įmonės, akcininkų ar banko finansavimu

Paraiškos pagal ES paramos priemonę „Regio potencialas LT“ yra teikiamos iki vasario 25 d.

Jeigu svarstote galimybę teikti paraišką pagal ES paramos priemonę „Regio potencialas LT“, susisiekite el. paštu: giedre.zalatoryte@sintesi.lt arba telefonu: +370 698 89001

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!