Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

2021-04-16

Kvietimas teikti paraiškas pagal NMA priemonę „Žvejybos ir akvakultūros perdirbimas” numatomas nuo 2021-05-17 iki 2021-07-16, pagal supaprastintą formą nuo 2021-06-14 iki 2021-08-13.


Priemonės „Žvejybos ir akvakultūros perdirbimas” tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas.

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Remiama veikla:

Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą:

kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;

kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;

kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;

kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;

kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;

kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Finansavimas: 

Iki 1 200 000 Eur;

Pagal supaprastintą kvietimo formą: iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių (pvz.: žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtų patalpų ir kt.) naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

programinės įrangos, skirtos įmonės gamybos valdymui, planavimui, įmonės veiklos procesų valdymui ir organizavimui, įsigijimas;

N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis;

projekto bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 5 kitų tinkamų finansuoti išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (iš jų verslo planui parengti ne daugiau kaip 1 proc. ir konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais ne daugiaukaip 1 proc.);

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiems kvietimui arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!