InoStartas

InoStartas 2024 jau netrukus

2024-05-02

2024 m. birželio mėnesį numatomą paskelbti  2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės: „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ kvietimą ,,InoStartas“. Kvietimui numatomą skirti iki 7,09 mln. Eur. 


Kvietimas ,,InoStartas“ skirtas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklų ir inovacijų skatinimui,  idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui, produktų patentavimui.


Galimi pareiškėjai:

Veiklą vykdančios įmonės, neturinčios patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (t. y. neįgyvendinusios  MTEP projektų ir/ ar nevykdžiusios MTEP veiklų);

– Įmonės turinčios MTEP patirties, kurių išlaidos MTEP per paskutinius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne didesnės kaip 50 000 Eur. 

Projekto partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Remiama veikla:

– Finansavimas skiriamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros veiklos ir inovacijų skatinimui, idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.


Numatomas finansavimas: nuo 40 000 Eur. iki 200 000 Eur.

Projekto veikloms susijusiomis su patentavimu iki 30 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas – iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų:

– Mokslinių tyrimų veikloms (TRL 2-5) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Eksperimentinė plėtra (TRL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;


Finansavimo intensyvumas gali būti padidintas:

– 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– 15% padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą (jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu) arba įmonėms veiklą vykdančioms VVL regione.

Projekto veikloms susijusioms su patentavimu: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

– MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);

– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo; 

– su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

– projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

– projektą vykdančio personalo (įskaitant pagalbinio personalo ir tyrėjų įdarbinimą MTEPI veiklose) darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;

– projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

– tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;

– tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų).


Kvietimas: numatomas 2024 m. birželio mėnesi.

Su derinimais kvietimo ,,InoStartas atrankos kriterijais galite susipažinti čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite !

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!