Kas yra MTEP veikla ir kaip ją atpažinti?

2019-08-14

MTEP sąvoka apima tris veiklos rūšis: fundamentinius tyrimus, taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
Fundamentiniai moksliniai tyrimai – tai bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant jokio konkretaus jų praktinio taikymo ar naudojimo.
Taikomieji moksliniai tyrimai – tai originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti ir nukreiptas visų pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių įgyvendinimą.
Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties pagrindu sukauptu pažinimu pagrįsta sisteminga veikla, leidžianti įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių kuriant naujus produktus ar procesus, ar juos tobulinant.

Kad veikla būtų pripažinta MTEP veikla, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus:
– nauja (originali);
– kūrybiška;
– neapibrėžta;
– sisteminga;
– perduodama ir (arba) atkartojama.

Kuo skiriasi MTEP veikla ir inovacinė veikla?
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) – tai kūrybiškas ir sistemingas darbas, atliekamas siekiant plėsti turimas žinias, įskaitant žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę, ir rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.
Inovacinė veikla – tai naujų arba reikšmingai patobulintų produktų įvedimas į rinką arba geresnių produktų įvedimo į rinką būdų (taikant naujus arba reikšmingai patobulintus procesus ir metodus) atradimas.

MTEP nebūtinai yra inovacinės veiklos dalis, tačiau tai yra viena iš daugelio inovacinės veiklos rūšių. Kitos tokios veiklos rūšys yra turimų žinių įsisavinimas, mašinų, įrangos ir kito materialiojo turto įsigijimas, mokymų, rinkodaros, dizaino ir programinės įrangos kūrimas. Ši inovacinė veikla gali būti vykdoma paties subjekto arba užsakoma iš trečiųjų šalių.

Klausimų pavyzdžiai, padedantys identifikuoti MTEP projektus:

Klausimai Komentaras
Kokie yra projekto tikslai? Pagrindinis MTEP veiklos kriterijus yra originalių ir sudėtingų tikslų siekimas kuriant naujas žinias (pavyzdžiui, anksčiau neatrastų reiškinių, struktūrų arba ryšių paieška). Bet koks jau turimų žinių panaudojimas (adaptavimas, pritaikymas individualiems poreikiams ir pan.), nesiekiant tikslų pažangos, nėra MTEP veikla (naujumas).
Kas šiame projekte yra nauja? MTEP projektas turi ne tik generuoti naujas žinias, bet ir pasižymėti kūrybiškumu, pavyzdžiui, išrandant naujas turimų mokslinių žinių taikymo galimybes arba naujus priemonių ar technologijų panaudojimo būdus (kūrybiškumas).
Kokie metodai yra taikomi įgyvendinant projektą? Moksliniuose ir technologiniuose tyrimuose, taip pat kaip ir socialinių mokslų, humanitarinių mokslų ir menų srities moksliniuose tyrimuose taikomi metodai yra tinkami su sąlyga, kad jie nukreipti į projekto rezultatų neapibrėžtumo sprendimą. Neapibrėžtumą gali žymėti ir neaiškus laiko ir išteklių, reikalingų numatytam tikslui pasiekti, poreikis. Metodų pasirinkimas gali būti projekto kūrybiškumo dalis ir priemonė neapibrėžtumui išspręsti (kūrybiškumas ir neapibrėžtumas).
Kiek plačiai galėtų būti taikomi projekto duomenys arba rezultatai? Kad MTEP projekto rezultatai būtų pritaikomi, jie, be kitų kriterijų, taip pat turi atitikti perduodamumo (atkartojamumo) kriterijų. Rezultatų perduodamumo pavyzdys galėtų būti publikacija mokslinėje literatūroje ir intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių naudojimas.
Koks personalas dirba įgyvendinant projektą? Įgyvendinant MTEP projektą, yra būtinas visas spektras įgūdžių (daugiau informacijos apie MTEP personalą pateikta šio vadovo 5 skyriuje). Projektuose dalyvaujantis tyrimų personalas skirstomas į tyrėjus, technikus ir kitus pagalbinius darbuotojus, tačiau tam, kad MTEP veikla atitiktų visus penkis pagrindinius kriterijus, jai vykdyti yra būtini tik tyrėjai, atliekantys tyrėjų funkcijas.
Kaip turėtų būti klasifikuojami mokslinių tyrimų institucijos mokslinių tyrimų projektai? Tam tikrais atvejais atskiriant MTEP projektus nuo ne MTEP projektų gali būti taikomas „institucinis požiūris“. Pavyzdžiui, dauguma tyrimų institutų ir universitetų įgyvendinamų projektų gali būti priskiriami MTEP projektams. Kitose srityse, pavyzdžiui, verslo įmonių arba institucijų, kurių pagrindinė veikla nėra MTEP, įgyvendinami projektai turi būti įvertinami taikant penkis MTEP kriterijus.

Keletas MTEP pavyzdžių:
– naujų operacinių sistemų ar programavimo kalbų kūrimas;
– naujų paieškos sistemų, pagrįstų originaliomis technologijomis, kūrimas ir diegimas;
– naujų arba veiksmingesnių algoritmų, pagrįstų naujais kūrimo metodais, sukūrimas;
– matematiniai tyrimai, susiję su finansinės rizikos analize;
– kreditų politikai pritaikytų rizikos modelių kūrimas;
– ekonominių ir socialinių pokyčių poveikio vartojimui ir laisvalaikiui tyrimas;
– naujų vartotojų lūkesčių ir pageidavimų vertinimo metodų kūrimas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia: http://www.sintesi.lt/moksliniu-tyrimu-eksperimentines-ple…/

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!