TUI Invest

TUI Invest – 6 mln. Eur.

2024-02-09

2024 m. vasario 9 d. skelbiamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“ poveiklės „Skatinti aukštos pridėtinės vertės tiesiogines užsienio investicijas: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymą ir bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą tarp didelių įmonių ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą ,,TUI Invest“. Kvietimui numatomą skirti iki 6 mln. Eur.


Kvietimo ,,TUI Invest“ tikslas: pritraukti į Lietuvą mokslinių tyrimų ir/arba eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų srities užsienio investicijas.

Remiama veikla:

– MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas;

– Technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų/ inovacijų srityse Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Galimi pareiškėjai: 

– Užsienio investuotojo LR įsteigtas įsteigtas (įsigytas) privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką;

– Užsienio investuotojas (įmonė);

– Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas LR.

Galimi partneriai: MVĮ, didelės įmonės (kai pareiškėjas didele įmonė), mokslo ir studijų institucijos.


Finansavimas: iki 2 000 000 Eur.

* Pareiškėjo pajamos (įskaitant įmonių grupės) per paskutinius 3 finansinius metus (skaičiuojama bendra pajamų suma) yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.

Finansavimo intensyvumas:

1. MTEP veiklų vykdymui – iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų:

– Mokslinių tyrimų veikloms (TPL 2-5) iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Eksperimentinė plėtra (TPL 6-9) iki 25% visų tinkamų finansuoti išlaidų;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas:

– 10% vidutinėms įmonėms ir 20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

15%padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą ir/ arba įmonėms veiklą vykdančioms VVL regione;

2. Projekto veikloms susijusioms su patentavimu: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

– išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo;

– su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui;

– projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;

– projektą vykdančio personalo (įskaitant pagalbinio personalo ir tyrėjų įdarbinimą MTEPI veiklose) darbo užmokestis;

– projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;

– tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos;

– mokesčiai už išradimų patentavimą/ patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos;

– netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Kvietimas: iki 2024 gegužės 31 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,TUI Invest“ rasite čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!