Kvietimas teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams

Sporto rėmimo fondas 2022 – atrankos kriterijai 1-4 veikla

2021-11-29

Primename, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 m. lapkričio 25 d. paskelbė 2022 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.


Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims:

– Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;

– Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

– Sporto renginių organizavimas;

– Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Finansavimas: iki 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 90 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: iki 2021 gruodžio 23 d. 16 val.


Siekiant gauti finansavimą Paraiška turi atitikti bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus ir specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus, surenkant minimalų pereinamąjį balą:


Prioritetiniai atrankos kriterijai:

Siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti žmogaus esančios atviros erdvės (parkai, aikštės, dviračių takai ir pan.).

Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

– fiziniam aktyvumui išnaudojamos viešosios (ir prieinamos nemokamai) erdvės: pvz.: parkai, aikštės, skverai, alėjos, rekreacinės zonos ir kt.;

– gyvenamosios vietovės susisiekimo infrastruktūra kryptingai panaudojama keliauti pėsčiomis, bemotorėmis priemonėmis (pvz., dviračiais, paspirtukais, neįgaliojo vežimėliais ir kt.) ir kt.

Ugdomas fizinis raštingumas (plėtojamos žinios ir įgūdžiai): nurodoma, kokios žinios ir įgūdžiai bus įgyti ir kokiais principais / metodais vadovaujantis bus įgyvendinama veikla.

Įgyvendinant šį prioritetą, sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

– projekto dalyviai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai ir gerai savijautai, per asmeninę patirtį padedama atrasti konkrečiam asmeniui pagal jo / jos galimybes ir poreikius tinkamiausią fizinio aktyvumo formą ir kt.;

– tobulinama fizinio aktyvumo specialistų kvalifikacija, reikalinga darbui su įvairiomis tikslinėmis grupėmis ir / arba naujomis metodikomis, technologijomis;

– vykdant informacijos sklaidą visuomenė ar konkrečios jos grupės motyvuojamos būti fiziškai aktyvios, atskleidžiama reguliaraus fizinio aktyvumo nauda fizinei bei psichinei sveikatai, asmeninei, šeimos ir bendruomenės gerovei; informuojama apie gerąsias praktikas ir kt.

Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.

Projektu ugdomas įprotis nuolat būti fiziškai aktyviems, dėl to fizinio aktyvumo veiklos kiekvienam projekto dalyviui apima ne mažiau kaip tris mėnesius ir ne mažiau kaip 150 minučių per savaitę.

Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais gali būti aprėpiami tokie aspektai (pavyzdžiui):

– siekiant atliepti pasirinktos tikslinės grupės poreikius pasitelkiamos Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose konkrečiai amžiaus grupei rekomenduojamos bei prie projekto tikslinės grupės poreikių ir galimybių derinamos fizinio aktyvumo formos, jų intensyvumas;

– siekiant didesnės naudos projekto dalyvių sveikatai, gali būti numatomas ir ilgesnis fizinio aktyvumo laikotarpis arba didesnis intensyvumas.

Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims (ne mažiau kaip 25 proc. tokių dalyvių). Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas.

Mažiau galimybių turintis asmuo šiame kvietime suprantamas kaip asmuo, kuris turi mažiau galimybių nei kiti asmenys, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrų sunkumų, tokių kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos. Įgyvendinant šį prioritetą sporto projektais kryptingai siekiama įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis:

– fizinio aktyvumo veiklos vykdomos uždarose ar atvirose erdvėse, kurios užtikrina veiklų pasiekiamumą (pvz., pasiekiamos asmenims neįgaliųjų vežimėliuose);

– dalyviams siūlomos veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį prieinamumą;

– siekiant motyvuoti, pritraukti mažiau galimybių turinčius dalyvius, naudojami tikslinei grupei prieinami informavimo būdai ir šaltiniai;

– projekto veiklos pritaikomos prie dalyvių poreikių ir galimybių, užtikrinamas dalyvių saugumas;

– formuojamas pozityvus asmens požiūris į savo galimybes, su projekto dalyviu aptariami ir įvertinami pasiekti rezultatai.


Specialieji atrankos kriterijai:

– Fizinis aktyvumas praturtinamas informacinių technologijų naudojimu: esami IT įrankiai naudojami fizinio aktyvumo veikloms vykdyti ir / arba organizuojamos nuotolinės treniruotės;

– Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių (kaip nurodyta paraiškos punkte „Sporto projekto tikslinės grupės unikalūs dalyviai“) atstovai arba šeimos;

– Dirbantiems sėdimą darbą žmonėms organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos darbo vietoje ir / arba fizinio aktyvumo veiklomis mažinama sėdėjimo trukmė;

– Ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra vyresni kaip 65 m. asmenys, kuriems ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę organizuojamas aerobinio pajėgumo, jėgos, judesių koordinacijos ir / ar pusiausvyros lavinimas ;

– Į sporto projekto veiklas neatlygintinai kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai įtraukiami sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ir buvę aukšto meistriškumo sportininkai ir kt.); paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo;

– Ne mažiau kaip 50 procentų sporto projekto dalyvių yra jaunesni nei 18 metų (2 balai**), kuriems fizinis aktyvumas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų fizinę ir emocinę brandą, kuriant saugią emocinę aplinką;

– Projekto veiklos įgyvendinamos laikantis konkrečių aplinką tausojančių sprendimų ;

– Ne mažiau nei 50 procentų sporto projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys;

– Visos sporto projekto veiklos yra nemokamos dalyviams;

– Į sporto projektą įtraukiami savanoriai.


Daugiau informacijos apie kvietimą, rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!