Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ informacinių ir ryšių technologijų srityje

ES paramos kvietimai – kovas

2022-02-25


„Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“:


Finansavimas: iki 800 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos: iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Naujo pastato statybos ar esamo pastato rekonstravimo, remonto (kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto) darbų įsigijimo išlaidos. Naujo pastato statybos, esamo pastato rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo (partnerio) nuosavybė;

– Projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), energijos vartojimo audito, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

– Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos, taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros (informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo interesams)ir kitas susijusias išlaidas);

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 kovo 28 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


,,Naujos galimybės LT“:


Finansavimas: nuo 100 000 iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 70 iki 90 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos;

– dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos:

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje išlaidos;

– tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos;

– MVĮ produkcijos parodymo ir (arba) pristatymo virtualioje erdvėje vykstančioje tarptautinėje parodoje (e. parodoje), virtualioje erdvėje vykstančioje mugėje (e. mugėje) išlaidos (apima su papildomo produkcijos matomumo užsakymu susijusias išlaidas).

– MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo specialiai skirtose patalpose vykstančioje tarptautinėje parodoje, mugėje, kai įmonę pristato atstovas, išlaidos;

– MVĮ (galutinio naudos gavėjo) atstovo išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 m. kovo 22 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Investicijos į miškininkystės technologijas“:


Finansavimas: iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 65 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1 . veikla: nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga PAVYZDŽIUI miško traktoriai, mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui

2. veikla: dirvos paruošimas; sodmenų įsigijimas; sodmenų transportavimas; sodmenų sodinimas;

3. veikla: vidinės miškotvarkos projekto rengimo išlaidos ir miško želdinimo projekto parengimas.

Kvietimas: iki 2022 m. balandžio 29 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


,,Expo sertifikatas LT“:


Finansavimas: nuo 5 000 iki 150 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;

– Sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

– Sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;

– Eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

Kvietimas: numatomas vasario pabaigoje – kovo pradžioje.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui:


Finansavimas: 5 000 – 10 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Remiama veikla:

– įvairių formų verslo gebėjimams reikalingų žinių įsisavinimas (mokymai);

– Mokymais turėtų būti stiprinami įgūdžiai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu, taikymu bei panašiomis žiniomis.

Kvietimas: numatomas kovo pradžioje.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.


Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!